/Regulamin sklepu internetowego www.sklepgenwhy.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepgenwhy.pl (zwany dalej „Serwisem”) prowadzony jest przez firmę GENWHY sp. z o. o., ul. Konopnickiej 11/9, 32-300 Olkusz , NIP: 637 22 06 600
, zwaną dalej Administratorem Serwisu lub Sprzedawcą.
2. Kontakt z Administratorem Serwisu możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: szkolenia@genwhy.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 608-667-938.
3. Niniejszy Regulamin ma na celu uregulowanie istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności Regulamin określa:
– rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
– wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu;
– zasady subskrypcji Newslettera;
– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Użytkownika;
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu i realizacji Zamówień;
– prawa i obowiązki Użytkownika, Klienta i Administratora Serwisu;
– tryb odstąpienia od umowy;
– tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Administratora Serwisu w witrynie internetowej www.sklepgenwhy.pl Na stronie głównej Serwisu znajduje się aktywne hiperłącze do Regulaminu – w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydruk lub zapis na trwałym nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, metod i technik nauczania zamieszczonych przez Administratora Serwisu należą do Administratora Serwisu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
7. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Towarów lub ich części bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Serwisu, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Administrator Serwisu może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
8. Zasady korzystania ze Sklepu oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
9. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

Poszczególnym pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie należy nadać znaczenie zgodnie z poniższymi definicjami:
10. Administrator Serwisu / Sprzedawca – GENWHY sp. z o. o., ul. Konopnickiej 11/9, 32-300 Olkusz , NIP: 637 22 06 600
1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie konta Klienta.
3. Informacja Handlowa – informacja, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu i Serwisu.
4. Klient – Użytkownik, który składa Zamówienie, a następnie dokonuje zakupu w Sklepie.
5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (t.j. Dz.U.2018.1025 z dnia 29 maja 2018 roku).
6. Newsletter – przesyłane za pomocą platformy Freshmail wiadomości e-mail zawierające Informacje Handlowe, informacje o aktualnościach u Administratora Serwisu, przyznanych zniżkach, promocjach, rabatach, darmowych prezentach.
7. Przedsiębiorca– Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
8. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
9. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
10. Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.sklepgenwhy.pl, którego właścicielem i administratorem jest Administrator Serwisu, w ramach którego Użytkownicy i Klienci mogą korzystać z funkcjonalności oferowanych przez Administratora Serwisu, w tym Sklepu, w którym mogą składać Zamówienia i dokonywać zakupów.
11. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklepgenwhy.pl, który stanowi część Serwisu.
12. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, kursy on line, książki, podcasty, webinary , kursy oraz publikacje innego rodzaju.
13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2019.134 z dnia 23 stycznia 2019 roku).
14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2019.123 z dnia 31 października 2019 roku).
15. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może zapoznawać się z treściami zamieszczonymi w Serwisie i korzystać z Serwisu.
16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, określającej w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

III. ZASADY KORZYSTNIA Z SERWISU

1. Użytkownik jest uprawniony do przeglądania i zapoznawania się z treścią Serwisu, jak również korzystania ze Sklepu.
2. Użytkownik ma możliwość subskrypcji Newslettera.
3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
4. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu, w tym Sklepu, urządzenie końcowe Użytkownika powinno spełniać poniższe wymagania:
a. posiadać aktywne łącze Internetowe;
b. posiadać system operacyjny co najmniej: Windows 7 lub nowszy z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami;
c. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: Google Chrome 8+, Internet Explorer 7,0+, Safari 5+, Mozilla Firefox 3,0+ lub najnowsze wersje przeglądarek Edge czy Opera;
d. włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów Java;
e. zainstalowany program do odczytu plików w formacie PDF,
f. oprogramowanie obsługujące pliki mp4, jpg, jpeg oraz png,
g. dostęp do poczty elektronicznej (w zakresie Newslettera oraz Sklepu).
5. Administrator Serwisu nie jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi urządzeń i/lub oprogramowania, o których mowa w ust. 4.
6. Do prawidłowego odtworzenia oferowanych Towarów konieczne jest oprogramowanie umożliwiające odczyt plików o odpowiednim formacie (pdf, epub, mobi, mp4, jpg, jpeg, png).
7. Strona www używa plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
8. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora Serwisu, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
9. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
10. Administrator Serwisu nie jest uprawniony ani zobowiązany do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
11. Użytkownik jest uprawniony do kontaktu z Administratorem Serwisu za pomocą adresu e-mail www.sklepgenwhy.pl formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt oraz komunikatora Messenger zakotwiczonego w Serwisie.
12. W przypadku kontaktu z Administratorem Serwisu mogą być przetwarzane takie dane jak adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa użytkownika serwisu Facebook oraz jego zdjęcie profilowe umieszczone w serwisie Facebook. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia usługi.

IV. NEWSLETTER

1. Użytkownik ma możliwość zapisania się na subskrypcję Newslettera poprzez pozostawienie swojego adresu e-mail w miejscu oznaczonym w Serwisie jako Newsletter.
2. Zapis na subskrypcję Newslettera wymaga podwójnej weryfikacji, przy czym pierwsza weryfikacja oznacza pozostawienie adresu e-mail i wyrażenie chęci otrzymywania Newslettera, druga zaś na potwierdzeniu tego adresu e-mail poprzez użycie hiperłącza przesłanego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w wiadomości od Administratora Serwisu.
3. W ramach świadczenia usługi Newslettera Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail. Podanie tej danej jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi.
4. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna.
5. Użytkownik w każdym czasie może wypisać się z Newslettera. W celu rezygnacji z Newslettera należy przesłać wiadomość na adres e-mail szkolenia@genwhy.pl wpisując w temacie Rezygnacja Newsletter lub poprzez kliknięcie napisu „Rezygnacja” znajdującego się w stopce wiadomości e-mail Newslettera.

V. REJSTRACJA I LOGOWANIE W SERWISIE

1. Użytkownik ma możliwość założenia konta Użytkownika w Serwisie.
2. W celu założenia konta Użytkownika w Serwisie Użytkownik powinien wejść na zakładkę „Moje konto” oraz wybrać opcję „Register”.
3. W trakcie rejestracji należy podać adres e-mail, na który przesyłana jest wiadomość powitalna wraz z wygenerowanym automatycznie hasłem.
4. W ramach udostępniania konta Użytkownika przetwarzane są dane osobowe: adres e-mail oraz nazwa identyfikująca Użytkownika. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta Użytkownika.
5. Po założeniu konta Użytkownika możliwa jest zmiana hasła wygenerowanego automatycznie
6. Użytkownik ma możliwość ustawienia adresu rozliczeniowego oraz adresu do wysyłki.
7. Uzupełniając adres rozliczeniowy Użytkownik obligatoryjnie wskazuje: imię, nazwisko, kraj, nazwę ulicy wraz z numerem budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto oraz adres e-mail. Adres do rozliczeń może być odmienny aniżeli adres używany przy zakładaniu konta, jednak Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Administratora Serwisy o tym fakcie. Użytkownik opcjonalnie podaje nazwę firmy, numer NIP oraz telefon.
8. Uzupełniając adres do wysyłki Użytkownik obligatoryjnie wskazuje: imię, nazwisko, kraj, nazwę ulicy wraz z numerem budynku i lokalu, kod pocztowy oraz miasto. Użytkownik opcjonalnie podaje nazwę firmy.
9. Po zalogowaniu do konta Użytkownika dostępne są złożone Zamówienia, a także pliki do pobrania udostępnione w związku ze sprzedażą Towarów. Zamówienie może być edytowane do chwili jego złożenia. Po złożeniu Zamówienia nie jest możliwa jego edycja.
10. Użytkownikowi zapewnia się dostęp do Towarów w postaci kursów w okresie 1 roku od udostępnienia dostępu do treści kursu. Użytkownik ma możliwość dostępu i wielokrotnego pobrania Towarów w postaci e-booków i podobnych Towarów. Nagrania wizualne można odtwarzać wyłącznie w ramach konta Użytkownika i nie jest możliwe ich pobranie na urządzenie końcowe, z którego korzysta Użytkownik.
11. Klient w każdym czasie może usunąć konto w Sklepie. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: szkolenia@genwhy.pl
12. Administrator Serwisu może usunąć konto Użytkownika lub czasowo zablokować możliwość korzystania z niego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.
13. Użytkownik, którego konto zostało usunięte przez Administratora Serwisu lub zablokowane, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu.

VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedawca, przed potwierdzeniem przez Klienta chęci dokonania Zamówienia, udostępnia Klientowi informacje:
a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
3. Dla złożenia Zamówienia wymagane jest założenie konta Użytkownika.
4. Klient ma możliwość zalogowania się na wcześniej utworzone konto Użytkownika lub może założyć nowe konto w czasie składania Zamówienia.
5. Logowanie do konta jest możliwe za pomocą użytego w czasie rejestracji adresu e-mail.
6. W czasie składania Zamówienia obligatoryjnie wymagane jest podanie następujących danych: imię nazwisko, kraj, nazwa ulicy wraz z numerem budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto oraz adres e-mail. Użytkownik opcjonalnie podaje nazwę firmy, numer NIP oraz telefon.
7. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.
8. Po skompletowaniu Zamówienia i uzupełnieniu danych, w celu złożenia Zamówienia Klient, po zaakceptowaniu Regulaminu, powinien skorzystać z przycisku „Kupuję i płacę”.
9. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem Zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
10. Dokonując zapłaty za Towar Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
11. Sprzedawca zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
12. Zamówienie uważa się za złożone po potwierdzeniu przez Sklep jego otrzymania. .
13. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po otrzymaniu płatności za Zamówienie przez Sklep. Towar zostanie do Klienta wysłany po otrzymaniu płatności przez Sklep.
14. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta na Towary, które okazały się być niedostępne, Sprzedawca niezwłocznie o tym poinformuje Klienta, wskazując przewidywany czas dostępności Towaru, o ile jest możliwe jego oszacowanie. Klient podejmuje decyzję, czy Zamówienie powinno być zrealizowane w pozostałej części oraz czy wyraża zgodę na wydłużony czas realizacji Zamówienia co do Towaru niedostępnego. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Zamówienia lub częściowej rezygnacji z Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie zwraca dokonaną płatność przez Klienta.
15. Klient i Sprzedawca związani są ceną Towaru z chwili potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez przycisk „Kupuję i płacę”.
16. W Sklepie istnieje możliwość płatności wyłącznie w formie przedpłaty.
17. W Sklepie można dokonać płatności w następujący sposób:
a. PayPal;
b. BLIK;
c. Dotpay
d. Przelew bankowy
e. Przelewy 24
18. Płatność powinna być dokonana w trakcie procesu składania Zamówienia. W przypadku braku dokonania płatności w trakcie procesu składania Zamówienia Klient ma możliwość uregulowania płatności w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia. Brak płatności oznacza rezygnację ze złożonego Zamówienia. Klient ma możliwość późniejszego złożenia Zamówienia o tożsamej zawartości.
19. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta.
20. Zamówiony Towar przesyłany jest do Klienta na wskazany w Zamówieniu adres e-mail w terminie do 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w Rozdziale IX ust. 5 Regulaminu, kiedy zamówiony Towar przesyłany jest do Konsumenta do 20 dni od zaksięgowania wpłaty.
21. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
22. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać Zamówień oraz powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
23. Klient w każdym czasie może usunąć konto w Sklepie. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: szkolenia@genwhy.pl

VII. REKLAMACJE W ZAKRESIE DZIAŁANIA SYSTEMU

1. W przypadku, gdy Serwis nie działa w sposób prawidłowy Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji.
2. Reklamacje mogą być składane na adres e-mail: szkolenia@genwhy.pl lub pisemnie na adres: ul. Konopnickiej 11/9, 32-300 Olkusz
3. W reklamacji należy wskazać: imię i nazwisko / pseudonim, datę nieprawidłowego działania Serwisu, przyczyny reklamacji oraz dane kontaktowe.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń.
5. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że wskazał inne dane kontaktowe.

VIII. REKLAMACJE CO DO TOWARÓW

1. Konsumentowi przysługują uprawnienia wynikające z Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (Towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
1.a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
1.b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
1.c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
1.d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
3. Reklamacje mogą być składane na adres e-mail: szkolenia@genwhy.pl lub pisemnie na adres: ul. Konopnickiej 11/9, 32-300 Olkusz
4. W reklamacji Konsument powinien wskazać: imię i nazwisko, datę Zamówienia, przedmiot Zamówienia, przyczyny reklamacji oraz dane kontaktowe.
5. Konsument ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
7. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
8. Reklamacje zgłaszane przez Konsumenta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Konsumenta.
9. Konsument zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja.
10. Rękojmia wobec Przedsiębiorcy jest wyłączona.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, a w przypadku gdy nie dochodzi do wydania rzeczy – od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod Regulaminem oraz zostanie dołączony przez Sprzedawcę do Towaru. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail szkolenia@genwhy.pl Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
4. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi m.in. w wypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Klientowi przed złożeniem Zamówienia umożliwia się dokonanie fakultatywnego wyboru, czy chce otrzymać Towary przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, informując go o konsekwencjach. Brak zaznaczenia żądania może spowodować wydłużony czas realizacji Zamówienia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, o ile jest dopuszczalne, Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w zależności od jego rodzaju na adres: szkolenia@genwhy.pl lub ul. Konopnickiej 11/9, 32-300 Olkusz , niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient zobowiązany jest usunąć wszelkie posiadane kopie treści cyfrowych Towarów.
7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy przez Klienta.
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
b. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
5. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Użytkownikiem a Serwisem;
c. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem Serwisu a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora Serwisu.
7. Administrator Serwisu jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, a zmieniony Regulamin obowiązuje nie wcześniej niż po 7 dniach od jego publikacji na stronie www.sklepgenwhy.pl Administrator Serwisu informuje o zmienionym Regulaminie w Newsletterze oraz niezależnie od tego Klientów, którzy posiadają aktywne konta do składania Zamówień – na wskazany adres e-mail.

Załączniki do Regulaminu

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a gdy nie dochodzi do wydania rzeczy – od dnia zawarcia umowy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować spółkę GENWHY prowadząca działalność gospodarczą Olkuszu, ul. Konopnickiej 11/9, 32-300 Olkusz o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.
4. Oświadczenie może zostać przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: szkolenia@genwhy.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).
7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyłącznie prawa do odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje Państwu m.in. w wypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
B. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat:
GENWHY
Ul. Konopnickiej 11/9
32-300 Olkusz

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.